Yabancı sermaye yatırımları

Sermayenin ülkeler arasındaki transferi olarak basit bir şekilde tanımlanan yabancı sermaye yatırımları, aslında günümüzün modern dünyasında yeni çıkan teknolojilerin aktarımı ve bu teknolojilerin kullanım hakları ile ürünlerin paylaşımının sağlanması manasına da gelir. Özel ve kamusal sermaye olarak iki farklı başlık altında bakıldığında devletin sermaye akışının resmi kaynaklara yapılması incelenen sermaye transferleri, özel sektör ve resmi kurumlar arasındaki sermaye paylaşımına göre değişim göstermektedir.

Uluslararası hizmet veren bir takım kuruluşlardan devletin tüzel kişiliğine bir sermaye aktarımı olabileceği gibi, yabancı sermaye yatırımları doğrudan devletlerarasında yapılan anlaşmalarla da sağlanabilir. Sermaye olarak ister herhangi bir mal ya da hizmet isterse de doğrudan para akışı sağlanmış olsun, yabancı sermaye yatırımlarının tamamı uluslararası ekonomik ilişkiler ile iç içe geçmiş alandır. Devletler dışarıdan gelen sermaye yatırımlarında öncelikli olarak yapılan transferin ölçeğine değil, ülke içinde faaliyet gösteren sektöre yapacağı katkıya bakar. Kuşkusuz yabancı sermaye yatırımlarının niteliği de oldukça önemli olsa da devlet ilk olarak bu mal, hizmet ya da para akışının kendi vatandaşlarının yönetiminde olan sektörler için bir geliştirme etkisi olmasına bakar.

Başlı başına oldukça kritik bir konu olan yabancı sermaye yatırımlarının ilgili sektöre doğrudan yararlı bir etkide bulunması ve istihdamı pozitif yönde etkilemesi beklenir. Ayrıca devlet yabancı sermaye yatırımlarından kendi vatandaşlarının ticari faaliyetlerde bulunduğu sektörlere kaynak yaratmasını da ister. Çağımızda önemi muazzam derece artan teknolojik gelişmelerin de ele alındığı yabancı sermaye yatırımlarında, yapılan transfer ile teknolojinin paylaşım hakkının da tanınması sağlanır. Yabancı sermaye yatırımlarının devlet için bir diğer önemiyse, yurtdışında yapılan satışlardan elde edilen karın yurtiçi satışlarından elde edilen kardan daha fazla olması olmasıdır.

Bu durum, üretim maliyetlerinin yurtdışı ülkelerde çok daha düşük olmasından da kaynaklanabilir. Zira yabancı sermaye yatırımına söz konusu olan ülkede üretim maliyetlerinin düşük olması, satıştan elde edilen karın doğrudan fazla olması manasına gelmektedir. Yabancı sermaye yatırımcılarının üretim maliyetlerini düşürmesindeki en önemli pay ise, hammadde kaynaklarına yakın lokasyonlarda üretim yaparak nakliyat giderlerini asgariye indirmelerine aittir. Ayrıca işçi ücretlerinin daha düşük olması gibi faktörler de yurtdışı ülkelerde yatırımın daha cazip bir hale gelmesinin önemli nedenleri arasındadır.