Destek hizmeti ve süreci nedir?

Destdestek hizmetek hizmeti adı ile gruplanmakta olan bir grup faaliyet birçok sektörde mevcuttur. Esas itibarıyla, “destek hizmeti” kurumun asli faaliyeti dışında kalan, ancak asli faaliyetin icrasını mümkün kılan ya da kolaylaştıran yan süreçleri içeren faaliyetleri kapsamaktadır.

Bankacılık sektöründe destek hizmetini tanımlamak ve gerekli çalışma usul ve esaslarını kapsayan bir yönetmelik Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nca yayımlanmıştır. Yönetmelikte, destek hizmeti kuruluşu tanımı hususunda Bankacılık Kanunu’na atıfta bulunulmaktadır.

Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca yer verilen tanım şu şekildedir:

“Destek hizmeti kuruluşu; Bankaların, mevduat veya katılım fonu kabulü, nakdî, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme ve bu Kanunun uygulamasında kredi olarak sayılan işlemler dışında kalan faaliyetlerini banka adına gerçekleştiren; ya da reklamının yapılması hariç olmak üzere mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması da dahil gerçekleştirilmesinde bankaya yardımcı nitelikte hizmet veren kuruluşlarını kapsar.”

Destek hizmetleri bankacılık sektöründe olduğu gibi kurum içi destek süreçler haricinde, üçüncü partilerce sunulan hizmetler de olabilmektedir.

Kurum içinde mevcut olan destek süreçler, asli faaliyetin icra edilmesi için gerekli ortamı hazırlayan ve iş adımlarının uygulanmasını kolaylaştıran süreçlerdir. Bu süreçlere en yaygın örnek olarak; lojistik, bilişim, idari işler, personel işleri gibi faaliyetler ve süreçler verilebilir. Ancak, ana faaliyeti bilişim ürünleri üretip satmak olan bir firmada, doğal olarak bilişim ürünü süreci ana faaliyet konusu olduğundan böyle bir firmada bilişim faaliyetleri; destek hizmet ya da süreç olarak isimlendirilemeyecektir. Destek hizmeti ayırımını yapabilmenin ana kriteri de budur; firmanın ana faaliyeti dışında kalan ancak ana faaliyeti destekleyen süreç olmak.

Destek hizmetler ön planda olan süreçler olmadıklarından önemleri ilk bakışta anlaşılmaz. Ancak, kurumlarda hayati öneme sahip olan bu hizmetlerin etkin şekilde kurulup işletilmesi oldukça önemli bir gerekliliktir.