SGK eksik gün nedenleri

Tam gün çalışan işçilerin ay içindeki hafta tatilleri ve resmi tatil günleri dışında kalan günlerde işe gitmemesi halinde, bu durumun işveren tarafından sigorta kurumuna bildirilmesi gerekir. Kurum ayın kaç gün olduğuna bakmaksızın her ayı 30 günlük çalışma periyotları olarak belirler ve işçinin işe gitmemesi halinde bu durumun bildirilmesini ister. Çalışanların işe gitmemeleri halinde sigorta primlerinin eksik yatırılacağını bilmesi, işe devam etme isteklerinin artması manasına gelmektedir. Aynı şekilde işveren de işe gelmediği halde çalışanı adına prim yatırmak zorun kalmaz ve bu durum gereksiz maliyetleri önler. Ücretsiz izinler, lokavtlar, genel grevler, hayati derecede önemli sayılan olaylar, doğal afetler, göz altına alınma ya da tutuklanma halleri, disiplin cezaları, mazeretsiz işe gelmeme hali, istirahat raporu gibi durumlar 30 günden az çalışma nedeniyle bildirim gereken hususlar arasındadır.

Belirtilen hususlar nedeniyle bir ay içerisinde 30 günden az çalışma durumu oluşması halinde, işveren SGK’ya işçisinin ilgili ay içinde 30 günden daha az bir süre zarfında çalıştığını bildirebilir ve buna göre prim yatırabilir. Ücret  hak etmeyen çalışandan dolayı oluşan prim külfetini ödemek zorunda kalmayan işveren için önem arz eden bu durum ayrıca çalışanın işe devam etme istediğinin artması için de gereklidir. Zira işe gitmediği halde SGK primleri her ay tam ödenen bir çalışan, gelecekte de benzer durumlar olsa dahi sigorta primlerinin tam gün olarak yatıracağını bilir ve bu durumu suiistimal edebilir.

Bu tür işe devam etmeme durumlarında SGK tarafından belirlenen 30 günlük süre esastır. Çalışanın işe gelmediği tarihten itibaren işverenin 30 gün içerisinde kuruma eksik bildirimi yapması gerekir. Ayrıca işverenin yanında çalışan işçisinin neden eksik gün çalıştığını da ilgili belgeler ile kuruma bildirmesi gerekir. Mazeretin oluştuğu durumu gösteren bir belge ile kuruma 30 gün içerisinde müracaat eden işveren, çalışanının yalnızca işe devam ettiği gün kadar prim ödemektedir. SGK tarafından eksik gün bildirimine dair yazılı belge istenmesinin nedeni ise, işverenin herhangi bir dayanağı olmadan bilinçli olarak tam gün çalıştığı halde çalışanları adına eksik prim ödemesini engellemektir.

30 günden eksik çalışma bildirimi yapmak isteyen işverenlerin, bildirim nedenini önce aylık prim hizmet belgesine kodlaması gerekir. Eksik gün bildirim formu ve ilgili durumun oluştuğunu ispat edecek dayanak belgelerin de işyerinin işlem gördüğü SGK merkezine teslim edilmesi ile eksik gün bildirimi yapılmış olur. Eksik gün bildirim formu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin ekinde “Ek-10” adıyla bulunmaktadır. Sigortalı çalışanların eksik çalışma bilgileri, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 9 numaralı ekindeki “aylık hizmet ve prim” belgesinde açıklanmıştır.